Tuesday, March 4, 2014

劈友無雙

喺我哋粵文化裡面,劈友既尋仇也。適逢二二八事件67周年,當年受日本殖民,多少有啲教養嘅臺灣人頂唔順落難而嚟嘅撈頭民兵流氓統治,以外省人為對象打爛仔交,唔識講臺語就搏濕你先下一城。今日又有東突人喺昆明玩無雙,正如賽德克巴萊講“如果文明是叫我們卑躬屈膝,那我就帶你們看見野蠻的驕傲”。我哋粵人被中原撈頭稱作南蠻,點解身為蠻族嘅劉進圖,會畀禮儀之邦嘅撈佬雇凶狂斬,令我不解。以前劈友開片係香港文化遠銷海外嘅一部份,點解而家未見尋仇動靜?亦冇見有邊位大佬話會幫媒體人士以刀還刀?港人嘅勇武抗爭原嚟就係遊下街?噉真係有愧南蠻形象。