Tuesday, September 15, 2015

想象現實

小說嘅想象同現實何曾相似,近期大量難民湧入歐洲,從報紙圖片到各種影像都讓我諗起王力雄嘅小說黃禍。其不同莫過於德國人表現出嘅大愛,使我反思我對常理嘅判斷。如它日撈頭戰亂,大批難民翻山越嶺過嚟我粵邦聯,我等如何抵擋?而香港國又表態有幾多佢都會收容幾多,又如何處理?