Sunday, January 1, 2012

共撈殖民軍隊

廣州軍區有七個撈軍晋升為少將,胡濤總又收買殖民軍,畀佢哋更大喺粵地搶嘢集會。睇嚟今年開年會有更多軍車橫衝直撞,建議粵人出街小心。至於維權民眾更要小心,撈軍氣焰旺盛,打死人冇得陪。