Sunday, June 10, 2012

中撈毒

連州嘅星子鎮幾日報導好多細路鉛中毒,入院治療。乜廠物廠污染唔係新聞,粵地殖民官往往以做事透明自居,以解決民生為己任,咁耐都解決唔到環境問題,唔係佢哋嘅錯。係我哋粵人爸爸媽媽中咗撈毒太深,唔識維權,只做犬儒,連自己仔女慢慢死去,亦不懂流淚,真係可悲。