Friday, September 14, 2012

未到燒車嘅程度

我向嚟覺得中國未落到中東穆斯林國家嘅程度國運算係噉,不過中國人近嚟嘅行為令我改觀。如果真係民眾自發瘋狂,而非某政黨操控,噉樣粵地有識之士必會考慮後代福祉,脫離中原。

 著住愛國外衣嘅暴民

自稱誠心嘅理性和平穆斯林