Friday, September 7, 2012

餓到傻咗

吐蕃人自焚,香港人絕食,都係對自己身體摧殘。撈頭同殖民地官員除咗講風涼話,係唔會有態度改變,而果啲撈頭士大夫亦會同情殖民地人。新邦聯黨提出嘅不合作運動不包括以摧殘自我為談判條件。粵人畀撈頭殖民咁多年應該知道中原撈頭唔係西方開明政體,佢哋由上至下都冇憐憫他人嘅行為,既無妥協文化。所以其他殖民地爭取自由、平等、或獨立嘅經驗面對中原撈頭都行唔通,而果啲粵左人士希望自治係未絕食就已經餓到傻咗。