Monday, September 6, 2010

我認我 cheap

我又見到有人話廣州人應該包容,撐粵語係破壞活動。如果妳能夠放棄母語同歧視非普通話語系嘅人噉妳就修成正果,我日日睇到呢啲圖片就頂唔順,睇嚟就做唔到包容啦。