Monday, September 6, 2010

give me liberty or you go eat shit

滿清入關果陣對粵人講“留頭不留髮,留髮不留頭”,之後粵人就日日反清。今日共產撈頭要我哋“留頭不自由,自由不留頭”,我粵人必再反。“不自由,毋寧死” is wrong,應該係“唔畀我自由,噉你去吃屎”