Sunday, May 29, 2011

蒙古新納粹

三民主義好似有樣嘢叫民族主義,但由於漢人多,所以就係大漢主義,其他民族如果接受漢化可以享受中華民族呢個稱號,若反對,就係反黨反革命反華。以上中原撈頭嘅解釋係好難畀人接受,不過有cause就有effect,難逃The Merovingian嘅programming。