Saturday, August 14, 2010

呢條村亦都好撚黑仔

四川綿竹突發泥石流“5.12”地震後新建房屋被埋。。。。。。。。。。。。
邊條撚樣選址咖咁大整蠱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


睇嚟我都係快啲貼返張門神保下家宅,唔好畀人拆同整蠱。