Sunday, August 29, 2010

下世仲要做粵人

有人話來世不做中國人,因為佢哋睇唔到中國嘅轉機,之後走佬。我對粵族有信心,粵文明係世界上有特色嘅文明。大粵一定會立國,如果有輪迴呢家嘢,無論幾多次輪迴我仲要做粵國人。