Sunday, August 1, 2010

Make your decision

係人民公園裏面定係中山紀念堂至孫中山紀念碑一帶?係有人放假消息想分散集會好樣警察拉人定係醒目嘅組織者聲東擊西?係和平集會唉完幾句頂硬上定係暴力抗爭?今日係粵人翻開歷史嘅新一頁定係冚埋本嶺南歷史書自宮?