Wednesday, July 27, 2011

the case of the century

伊伊要採取法律行動,請 Lionel Hutz 做律師起訴製造事故嘅相關人員。

告閻王把項瑋伊投胎做中國人。
告項羽作為祖先冇庇佑楚人,冇打敗劉邦,讓世界出現漢人,今日嘅共撈。 
告耶穌愛世人果陣漏咗小伊伊父母。
告雷公故意傷人。
告Thor 故意對中國人“奧斯陸恐怖襲擊係天譴,因為亂發諾貝爾和平獎”嘅言論報復。
告劉曉波同Thor合謀,漢奸罪。
告達賴使用妖法取得諾貝爾和平獎,間接引起奧斯陸恐怖襲擊,再利用Thor引發車禍。
告土地公冇謹守崗位。
告玉皇大帝對中國實行多難興邦嘅政策。
告加拿大 Bombardier Inc電力動車技術有問題。
告日本川崎重工業電力動車技術有問題。
告日本人,罪行:遇到無法解釋嘅不可思議現象,都係小日本搞鬼。
告美國人製造電腦病毒,搞壞高鐵中央控制系統。

傳召證人:鐵路遊擊隊。