Thursday, September 1, 2011

power of the chinese people

卡達菲走咗佬,好多人都對的黎波里一日攻破跌眼鏡。有撈頭名嘴直言佢畀利比亞國家電臺呃咗,根本就冇咁多人支持阿上校。查實阿卡達菲都畀偉大嘅中國人民呃咗,佢睇見網絡上咁多人支持佢,以為自己冇可能輸,點知呢啲民意都係撈頭空降,利比亞民眾瞬間多咗13億,國士無雙必勝!最慘都係德國,睇唔定冇落注,搞到而家分餅仔冇得 say,DW 話係二戰而嚟德國最差嘅外交。

撈頭輸出革命同武器都有市場,歐美都係會䀹實。