Sunday, October 16, 2011

保皇不能,因種族歧視所必定革命。

撈頭一邊詆毀康梁嘅變法係機會主義,一邊又話如果當年孫黃嘅暴力革命唔啱。如果搞到君主立憲就唔至於死咁多人,同埋運動到最後引來蘇俄共產。果啲詆毀革命歌頌立憲嘅人無視民族衝突只想做犬儒,滿清撈婆有話廣東幫只保中華不保大清,所以寧贈友邦不予家奴,故此撈頭孫子亦學搞中俄睦鄰友好合作條約又或中越陸地/海上基本原則協議。以前粵人搞革命係反制度反滿清種族歧視反割讓,今日粵人若有革命,一樣係反制度反撈頭歧視反割讓。擺脫撈殖民只有獨立先為上策,我哋要自保大粵,唔理撈國,不做變法政改傻仔,要比残仔明做得更好。