Sunday, October 30, 2011

唔好學人玩撞車

殖民地廣州軍牌車橫行連鬼佬都知,今日又有撈頭軍爺好似打保齡噉撞死四名施工撈可謂過足車癮。不過粵人千其唔好學,事關撈頭殖民者有法外豁免權,有令牌。好似吳川淩生開車撞賊人扮英雄,最後賠錢之餘仲要幫撈頭強盜家人善後,慘過做契弟。