Monday, October 3, 2011

normal life in a regular day

假日啲人唔洗返工都要返工真係敬業,從化市太平鎮政府啲警察叔叔當日工資係唔係攞三倍咖?有人話唔窮唔教學,講到錢信宜市呢班老師一樣想爭取。不過我就唔樂觀,唔好似上邊警察噉使用暴力,又點可以搵到錢?