Saturday, July 10, 2010

50年不變都會變

我有個香港朋友話美國先至係50不變嘅地方,佢頂唔順呢種冇發展嘅社會。我以前都幾同意呢個冇變化嘅講法,但最近我因為工作關係就見到一啲城區嘅變化。一直以嚟嘅流浪者區,就起咗好多高級公寓,唔少中產自由工作者入住。出現咗挨晚有人帶狗行街,流浪者隨後嘅怪現象。如果果區繼續發展,10年之後個流浪者區就會消失,流浪者就唔知會去邊到。另一個發現就係ChinaTown,以前個區域大多物業都係粵人所有,而家果啲粵人老矣遠去,佢哋啲後代無意留喺ChinaTown生活,好多物業都轉售畀白人。好多apartment都出現咗白人屋主同粵人新移民住戶雞同鴨講嘅情況,而且屋租隨著物業易手而上升,好多粵人移民都選擇離開ChinaTown生活。10年後ChinaTown將只會有粵人商店,而再無粵人居民。