Thursday, June 30, 2011

邊度咁多如果

歷史係由人文經濟同當時環境結合出嚟嘅,根本就沒如果。果啲話中共禍害中原,如果國民黨打贏內戰就好啦,又或如果冇孫大炮嘅辛亥冇搶,就冇共和。呢啲如果論係逃避現實同情況嘅馬後炮,只有理解到事件嘅發生緣由先可以解決未來發生嘅如果。

美國如果大戲The Confederate States of America。本人極力推介,youtube有得睇。


如果郭雪芙同Rui Sha多啲親密就好啦。