Thursday, February 9, 2012

汪洋大盜打黑,越打越黑。

粵人黑社會、犯罪集團、奸商得閑哦督尿照下自己,睇下自己除咗皮膚畀撈頭黑之外仲有乜本事話自己係黑道。殖民政府要扶植聽自己話嘅唱紅黑幫,所以就要打粵黑不打撈黑,抽下王立軍水,文強就對唔住啦。