Friday, February 17, 2012

死咗就可以做烈士

以前細個果陣一直以為,喺東較場畀人斬咗個頭,隔幾年就可以入烈士陵園。今日有人想做烈士,睇下幾年之後會否事成。