Wednesday, February 22, 2012

粵左可能要失業

朱明國要建立廣東萬人五毛黨,呢啲job一定係畀果啲落嚟我大粵遊手好閒嘅撈仔,畀佢哋適應下語言暴力,之後先至嚟肢體暴力打家劫舍。粵左就等住畀撈頭闘落嚟革命抄家,冇人可憐,有粵奸家破人亡,我粵獨人士做事就更得心應手。