Thursday, March 1, 2012

梅州水泥廠汙染,村民抗議。

村民抗議污染都動用咁多防暴警察,撈頭殖民者真係花唔少錢,可憐啲錢又係被鎮壓者上繳嘅,呢個就叫同自己啲錢過唔去。