Monday, March 5, 2012

香港 = 北韓

北韓冇咗大陸嘅資源配給,相信就要玩完,同理香港冇咗阿爺就會死。北韓背靠大陸,可以放心發展軍備核武乜都唔洗理,同理香港背靠祖國,一心搞地產霸權,民生之事當冇到。北韓領導人接班(王位繼承)要中國岌头,仲要放個王族人質係中國。香港嘅特首(殖民藩王)要中央欽點,一定要喺內地要有大生意畀共黨揸住。北韓係中國有識之士嘅聖地,個個爭先去參拜,向國人證明歐美傳媒嘅中傷實為可笑。香港係中國有識之士嘅洗錢天堂,個個得閒就落廣東道shopping,向國人證明唔洗去歐美一樣可以買到名牌。北韓人走過界被遣返就死路一條,香港人走過界就最多畀人呃錢之後回港冇綜援攞流落街頭,好啲。

PS. 都係果句,北韓係偉大祖國嘅文革特區,香港最多係大粵殖民地深圳特區裏面嘅一個小區,地位係差啲咖啦。