Thursday, March 22, 2012

中國身份可能好值錢

湛江坡頭官渡鎮計生處濫用私刑,虐待嬰兒至死。民眾上街,但唔都無可能解決問題,中原撈頭嘅人口殖民政策顯而易見,粵地民眾生存自保嘅唯一出路係獨立,驅逐撈頭。聽講以前坡頭係法屬殖民地,民眾不時武力反抗殖民爭取生存空間。點解而家反而變得犯賤?爲咗一個中國人嘅身份,連絕子絕孫都能接受?