Monday, March 19, 2012

撈頭又出邏輯謬論

左仔最近搵吃艱難,撈頭又出天方夜談,認為要言論自由。可惜佢哋唔識普世價值中嘅普世原則,左仔嘅最終目標係消滅言論自由,你若支持佢哋發聲,你自己就要首先收聲以作對佢認同,咁樣何來你為左仔爭取言論自由?其次左仔言論係撈共政治行為,仲有工資畀攞,不屬言論自由。爭取粵地脫離殖民狀態,獨立建國屬言論自由,但均不見喺中國能夠宣傳,係唔係自由有分等級,紅五類嘅優先?