Monday, August 15, 2011

胡濤種上廣州

我哋粵地好耐以前就冇咗皇帝,受中原撈殖民好少有皇帝落嚟嶺南。撈頭皇上想叫雞最多都係去蘇杭,絕對就唔會嚟荔枝灣坐花艇。山高皇帝遠,殖民好清閒。毛太祖落難嚟果廣州之後,一直到等到鄧高祖先至再落嚟搜刮民富。平時兩廣總督一向代皇帝管理粵地,除貪贓枉法之外好少做嘢。唯獨陶鑄總督好大喜功,搞村村殺人,十萬過關都話係細數,勢必要搞粵人種族滅絕先過癮,實為可惡。
從鄧高祖實行對番外人口殖民,資源掠奪,文化破壞政策之後,粵人就開此同中央朝廷講數口要求自治。不過撈頭貴族從嚟都冇正事種族問題,相反認為喺吐蕃、東突、蒙古都能實現武力殖民,粵地諸邦嘅殖民不費刀槍係小兒科,只係喺粵地餓唔死嘅粵人,走咗去大英帝國殖民嘅城邦有啲陰影。
時機不再,粵人新一代再冇談判嘅耐性,大粵獨立脫離中國王朝已經醞釀。粵人唔會幫團派撈頭墊尸底,更加唔會幫太子黨統一天下。今時胡濤種與汪洋大盜龐大車隊橫行喺廣府城邦,如果能夠體驗到粵人嘅千年積怨,允許粵地諸邦獨立噉仲好商與,如果不識時務再變本加厲噉殖民攞去,一旦獨立戰爭打響,就唔好怪槍炮冇眼。