Wednesday, August 17, 2011

原嚟大學生火炬就係燒書

胡濤種就跟住汪洋大盜睇下點樣繼續殖民粵地,以其作為逐鹿中原嘅基地。強哥就同華少去香港睇下點樣搞虛擬金錢嚟呃飲呃食洗黑錢。團派呢班友落嚟我嶺南仲宣誓佢哋會繼續焚書坑儒,呢個坑儒我就唔care啦,不過而家E-reader仲未普及,就唔該唔好咁快燒嗮啲實體書住。

ps. where they burn books, they will ultimately burn people also. Welcome to China.