Sunday, August 21, 2011

香港城邦與港人自治原嚟係要起座客家土樓。

陳雲此終係客家人,本嚟講得好地地,有文有路,突然間又話將嚟融合,WTF失望!我哋粵人搞粵獨要警惕呢種軟化思維。之前睇死佢城邦論,而家繼續睇死自治。