Tuesday, November 15, 2011

種族歧視嘅殖民地現實

粵嚟粵掂:扼殺粵人後生嘅太空科技探索衝勁,撈頭大搞科技壟斷正撲街,我哋留喺支那認真該猥。處處受支那漢撈打壓排斥,噉搞法粵人永遠都冇可能擠身卓越民族之列!

粵打撈:粵人本身系好有創造力嘅民族,結果到處被打壓,發展唔到科技,從官場到高校選拔都系如此。