Friday, December 2, 2011

警車校車都係撞人車

殖民地官員就開名車送仔女返學以橫行為風,可與軍牌車一比。我喺廣州跌路一小有次無意被官車擦到被其爪牙大罵冇生眼行路,我喺人行道部車就鏟上膊,我心知理虧,連忙用流利美式英文賠罪,弓腰90度,撈頭見我係留洋嘅粵裔賤民,知道鐵路遊擊隊犀利,放我一馬,直接駛車將其停喺人行道上。當時我諗開車嘅爪牙亦有子女,不知是如何苛護,免於主子撞跌,今日得知原嚟係用警車當校車接送。